อาชีพ

ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแท้จริงรับรองความเจริญรุ่งเรืองผลประโยชน์และความสุขในครอบครัว