ลาด

การฝันถึงทางลาดชันแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถควบคุมแง่มุมต่างๆของชีวิตได้ดี