ความเอื้ออาทร

การมีน้ำใจหมายถึงการเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจหรือจำนวนญาติของคุณ