กระเปาะ

ถ้าไฟสว่างแสดงว่าครอบครัวมีความสุข หากมีอำนาจอ่อนแอแสดงว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเปราะบาง หากปิดอยู่ความเข้าใจผิดทางอารมณ์ ทำลายมันขาดทุนทางการเงิน การใส่อย่างใดอย่างหนึ่งแสดงถึงการเริ่มโครงการใหม่