หุ่นยนต์

เป็นการบ่งบอกว่าเรากำลังล้มเลิกการริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เรากำลังติดอยู่