เครื่องวัดอุณหภูมิ

อาจมีอันตรายจากไข้ แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของคุณที่จะต้องมีสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างควบคุม